06 26 79 32 02

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van hydrauliekonline, kantoorhoudende te Akkrum.

 

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden op 24 september onder nummer 52924726.

 

Artikel 1 - Algemeen:

1. Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk met ons overeengekomen te worden.

2. Onder ‘de wederpartij’ wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechtspersoon), die met hydrauliekonline een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze rechtspersoon, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgenamen.

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. Wanneer enige bepaling uit deze voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De nietige of vernietigde bepaling wordt in zulk geval vervangen door een geldige bepaling, die zoveel mogelijk beantwoordt aan de strekking van de niet geldige.

 

Artikel 2 - Aanbiedingen:

1. Alle door ons gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

2. Eventuele begrotingen, plannen, of andere bescheiden welke een aanbieding vergezellen, blijven ten alle tijden ons eigendom en moeten op eerste verzoek franco aan ons worden teruggezonden. Zij mogen zonder onze toestemming niet vermenigvuldigd worden, noch aan derden ter inzage gegeven worden.

3. Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht ons niet tot acceptatie van een order. Niet acceptatie wordt door ons zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 14 dagen aan de wederpartij ter kennis gebracht.

4. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen/orders zonder opgaaf van redenen te weigeren, dan wel onder rembours te leveren of vooruitbetaling te verlangen.

 

Artikel 3 - Modellen:

1. Indien door ons een model is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding. De hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het model afwijken, tenzij uitdrukkelijk is vermeld dat dienovereenkomstig zal worden geleverd.

 

Artikel 4 - Overeenkomst:

1. Behoudens het hierna gestelde wordt een overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen, zodra wij met de uitvoering een aanvang hebben gemaakt, dan wel nadat wij de opdracht hebben aanvaard, respectievelijk hebben bevestigd, waarbij de datum van de bevestiging bepalend is. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de wederpartij daartegen onmiddellijk schriftelijk geprotesteerd heeft.

2. Wanneer wij aan de wederpartij een aanbieding hebben gedaan, komt de overeenkomst pas tot stand op het moment van ontvangst van de opdracht van de wederpartij.

3. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzingen binden ons slechts indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.

4. Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen offerte of opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen drie werkdagen na factuurdatum.

5. Elke overeenkomst wordt onzerzijds aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij uitsluitend te onzer beoordeling voldoende kredietwaardig is voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.

6. Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan betalings-, als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.

7. Wij zijn bevoegd om, indien wij dit noodzakelijk of wenselijk achten voor een juiste uitvoering van de ons verstrekte opdracht en na overleg met de wederpartij, bij de uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend.

8. Indien in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt, zijn wij er niet verantwoordelijk voor dat deze zaken voldoen aan de technische eisen, normen en/of voorschriften die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar het gebruik zal plaatsvinden. Dit geldt niet, indien bij het sluiten van de overeenkomst van het gebruik in het buitenland melding is gemaakt, onder overlegging van alle benodigde specificaties.

9. Alle technische eisen die door de wederpartij aan de te leveren zaken worden gesteld en afwijken van de normaal geldende eisen, dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst door de wederpartij nadrukkelijk te worden gemeld.

10. De wederpartij is gehouden ons tijdig alle informatie en bescheiden te verschaffen, nodig voor de correcte uitvoering van de overeenkomst.

 

Artikel 5 - Afroeporders

1. Onder een afroeporder wordt verstaan: een overeenkomst waarbij de wederpartij zicht verbindt om binnen zekere termijn een bepaalde hoeveelheid zaken van ons af te nemen en wij ons verbinden die zaken telkens op afroep van de wederpartij aan deze te zullen leveren.

2. De wederpartij is gehouden de overeengekomen hoeveelheid zaken binnen de overeengekomen termijn af te roepen, en als geen termijn geldt uiterlijk binnen zes maanden na totstandkoming van de overeenkomst. Bij gebreke van tijdige afroep zijn wij na sommatie gerechtigd de zaken te leveren en te factureren, dan wel te verkopen conform.

3. Tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen, is de wederpartij gehouden de order tenminste 14 dagen voor de gewenste leverings-datum af te roepen. Wij zijn te allen tijde gerechtigd de order op een redelijke termijn voor de gewenste leveringsdatum te leveren.

 

Artikel 6 – Prijzen:

1. Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen:

a. gebaseerd op levering af ons bedrijf, magazijn of andere opslagplaats

b. exclusief BTW, invoerrechten andere belastingen, heffingen en rechten.

c. exclusief de kosten van verpakkingen in- en uitladen, vervoer en verzekering

d. in Euro’s; eventuele koerswijzigingen worden doorberekend.

2. In geval van verhoging van een of meer kostprijsfactoren zijn wij gerechtigd om de orderprijs overeenkomstig te verhogen; één en ander met inachtneming van de eventueel terzake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging moeten worden vermeld.

 

Artikel 7 - Levering:

1. Vanaf het moment van sluiting van een overeenkomst zijn gekochte zaken voor risico van de wederpartij. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering aan huis of bedrijf van de wederpartij. Franko levering geschiedt alleen indien en voorzover dit door ons met de wederpartij is overeengekomen en op de factuur of anderszins wordt aangegeven.

2. Als tijdstip van levering geldt het moment waarop het gekochte ter transportering gereed staat.

3. Levering op eventuele tekorten en/of zichtbare beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling onzerzijds dat de zaken tot haar beschikking staan.

4. Eventuele tekorten en/of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking welke bij aflevering aanwezig zijn, dient de wederpartij op de afleveringsbon de factuur en/of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan zij geacht wordt hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames dienaangaande niet meer in behandeling genomen.

5. Wij zijn gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke we afzonderlijk kunnen factureren.

6. Opgaven van levertijd geschiedt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De leveringstermijn vangt aan zodra alle noodzakelijke, door of namens de wederpartij vooraf te verstrekken informatie in ons bezit is. Overschrijding van de levertijd geeft de wederpartij nimmer recht op ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding.

7. Wanneer de zaken na het verstrijken van de levertijd door de wederpartij niet zijn afgenomen, staan zij tot haar beschikking opgeslagen, voor haar rekening en risico.

 

Artikel 8 - Transport / risico

1. Indien de wederpartij ons geen nadere aanwijzing heeft verstrekt, wordt de wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke, door ons bepaald. Tenzij anders overeengekomen, neemt de wederpartij alle risico in deze op zich, inclusief schuld/nalatigheid van de vervoerder.

2. Specifieke wensen van de wederpartij inzake het transport/de verzending, worden slechts uitgevoerd, nadat zij schriftelijk bevestigd heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.

3. Indien en voorzover wij zelf als vervoerder of expediteur optreden, wordt deze dienstverlening uitgevoerd onder toepasselijkheid van de laatste versie van de ICC Incoterms, uitgegeven door de Internationale Kamer van Koophandel te 's Gravenhage en de Nederlandse Expeditievoorwaarden (Algemene Voorwaarden van de van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam, Arnhem, Breda en Rotterdam), zulks voorzover daarvan bij onze voorwaarden niet is afgeweken.

4. Wij zijn gerechtigd voor duurzame verpakkingsmaterialen een vergoeding in rekening te brengen, welke op de factuur wordt vermeld. Wanneer wij een dergelijke vergoeding in rekening brengen, zal deze verrekend worden na retourzending in onbeschadigde staat.

 

Artikel 9 - Annulering

1. Alle door hydrauliekonline geleverde artikelen kunnen binnen 8 dagen geretourneerd worden. Dit met uitzondering van de speciaal voor u samengestelde en/of bestelde producten. Indien de wederpartij een tot stand gekomen overeenkomst na deze 8 dagen wenst te annuleren, wordt 10% van de orderprijs (inclusief de BTW) als annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst.

 

Artikel 10 - Overmacht:

1. Onder 'overmacht' wordt ten deze verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke, c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden verlangd.

2. Indien naar ons oordeel de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.

3. Is naar ons oordeel de overmachtsituatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.

4. Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.

5. De partij die meent in overmacht te (zullen komen) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.

 

Artikel 11- Aansprakelijkheid:

1. Voor alle directe schade van de wederpartij, welke op enigerlei wijze verband houdt met het niet nakomen van onze verplichtingen uit de opdracht, is aan aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarvoor wij ons terzake hebben verzekerd.

2. Onze aansprakelijkheid zal het totale bedrag van de betreffende order nooit te boven gaan, noch de eventueel door onze verzekeraar gedane uitkering.

3. Behoudens de algemeen geldende rechtsregels van openbare orde en goede trouw, zijn wij niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen, zowel bij de wederpartij als bij derden.

4. In ieder geval zijn wij niet aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt door het (onjuiste) gebruik van het geleverde of door de ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor de wederpartij het heeft aangeschaft.

5. Door het in enkel ontvangst nemen van de geleverde zaken door of namens de wederpartij, zijn wij gevrijwaard tegen alle eventuele aanspraken van der wederpartij en/of van derden tot betaling van schadevergoeding, ongeacht of de schade is ontstaan ten gevolge van samenstelling en/of fabricagefouten, dan wel door enigerlei andere oorzaak.

6. De wederpartij vrijwaart ons voor alle aanspraken welke derden jegens ons geldend maken of zouden kunnen maken wegens producten - aansprakelijkheid tengevolge van een aan die derde geleverd gebrekkig product, dat (mede) bestaat uit een door ons geleverd product.

 

Artikel 12 - Reclames:

1. Eventuele reclames worden door ons slechts in behandeling genomen indien zij ons rechtsreeks binnen 14 dagen na levering van de betreffende prestatie schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van aard en de grond der klachten.

2. Reclames over facturen dienen eveneens binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk worden ingediend.

3. Na het verstrijken van deze termijnen wordt de wederpartij geacht het geleverde, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Vanaf dan worden reclames door ons niet meer in behandeling genomen.

4. Indien de reclame door ons gegrond wordt bevonden, zij wij uitsluitend verplicht alsnog de overeengekomen prestatie te leveren.

5. Slechts indien en voorzover de reclame gegrond bevonden wordt schort dit de betalingsverplichting van de wederpartij op, tot het moment waarop de reclame is afgewikkeld.

6. Retournering van geleverde zaken kan slechts geschieden na onze voorafgaande schriftelijke toestemming en onder door ons te bepalen voorwaarden.

 

Artikel 13 - Garantie:

1. Met inachtneming van de hierna gestelde beperkingen, verlenen wij gedurende drie maanden garantie op de door ons geleverde producten. Deze garantie beperkt zich tot zich voordoende fabricagefouten en omvat dus geen storingen die hun oorzaak hebben in enige vorm van slijtage of aan verbruik onderhevige onderdelen van het geleverde.

2. Op van derden betrokken zaken wordt door ons niet langer garantie verleend, dan deze derdenleverancier aan ons verleent.

3. De garantie vervalt, indien door de wederpartij en/of door haar ingeschakelde derden, op ondeskundige wijze gebruik gemaakt wordt van het geleverde.

4. De garantie vervalt, indien schade aan het geleverde ontstaat door ondeugdelijk functioneren van bestaande systemen van de wederpartij en/of van haar ingeschakelde derden.

5. De garantie vervalt eveneens, indien door de wederpartij en/of door haar ingeschakelde derden werkzaamheden of wijzigingen aan het geleverde worden uitgevoerd.

6. Vervangen wij ter voldoening aan onze garantieverplichting onderdelen, dan worden de vervangen onderdelen ons eigendom.

7. Voldoet de wederpartij niet, gedeeltelijk niet, dan wel niet tijdig aan enige uit de tussen partijen gesloten overeenkomst voorvloeiende verplichting, dan zijn wij niet gehouden tot garantieverlening, zolang die situatie voortduurt.

 

Artikel 14 - Geheimhouding:

1. Wij verbinden ons alle door de wederpartij ter beschikking gestelde informatie, zonder haar toestemming niet anders te zullen gebruiken dan tot het doel waarvoor het verkregen werd en geheim te houden tegenover een ieder die niet bij het uitvoeren van de opdracht betrokken is.

 

Artikel 15 - Afwijken & toleranties

1. Wij zijn bevoegd om in afwijking van de overeenkomst zaken te leveren welke in geringe mate afwijken qua model, uitvoering of bijbehorende documentatie en aldus een verbetering betekenen, dan wel indien zulks noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke voorschriften dienaangaande.

 

Artikel 16 - Eigendomsvoorbehoud

1. Geleverde zaken blijven ons eigendom tot het moment waarop al onze krachtens overeenkomst verrichte leveranties en werkzaamheden of nog te verrichten leveranties en werkzaamheden, met inbegrip van rente en kosten door de wederpartij zijn betaald. Ingeval van surseance van betaling, faillissement, opschorting van betaling, liquidatie van de wederpartij, of overlijden wanneer de wederpartij een natuurlijk persoon is, zijn wij gerechtigd de order zonder ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren en het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te vorderen. Annulering en terugname laten ons recht op vergoeding voor verlies of schade onverlet. In deze gevallen zal elke vordering van ons op de wederpartij direct en volledig opeisbaar zijn.

2. De wederpartij is verplicht alle onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en herkenbaar als ons eigendom te bewaren en te verzekeren tegen alle gangbare risico's.

3. Wij zijn ten alle tijde gerechtigd om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken bij de wederpartij of haar houders weg te (doen) halen, indien de wederpartij haar verplichtingen jegens ons niet correct nakomt. De wederpartij zal op ons eerste verzoek in deze alle nodige medewerking en toegang verschaffen.

4. De zaken kunnen door de tegenpartij in het kader van haar normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt, doch mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid voor een vordering van een derde. Ingeval van doorverkoop van niet (geheel) betaalde zaken, is de wederpartij gehouden een zelfde eigendomsvoorbehoud te maken als in deze voorwaarden vermeld.

5. Tot zekerheid voor correcte betaling van al onze vorderingen, uit welken hoofde dan ook, verkrijgen wij bovendien door het ontstaan van de vordering een bezitloos pandrecht op al die zaken waarin de door ons geleverde zaken zijn verwerkt, dan wel waarvan zij deel uitmaken. De door wederpartij getekende opdracht en de daar op volgende schriftelijke acceptatie onzerzijds gelden als onderhandse akte als bedoeld in de Wet.

 

Artikel 17 - Kortingen

1. Kortingen, van welke aard ook, worden door ons slechts verleend onder de voorwaarde van stipte betaling van onze nota's. Blijft tijdige betaling uit, dan vervallen derhalve alle (eventuele) verleende kortingen en is de wederpartij aan ons de bruto prijzen verschuldigd.

 

Artikel 18 - Kredietbeperking

1. Wij zijn gerechtigd een krediet beperkingstoeslag van 2% te berekenen, welke bij betaling binnen 14 dagen op het factuurbedrag in mindering kan worden gebracht.

 

Artikel 19 - Betaling:

1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling contant zonder korting of verrekening te geschieden of door storting of overmaking op een door ons aangewezen bankrekening binnen 30 dagen na factuurdatum. De op onze bankrekening aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.

2. Alle door de wederpartij verrichtte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door ons gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.

3. Wanneer de wederpartij ten behoeve van de betaling van onze facturen een incassomachtiging heeft afgegeven en een geïncasseerd bedrag wordt gestorneerd, is de wederpartij gehouden het betrokken factuurbedrag terstond op andere wijze aan ons te voldoen.

4. Ingeval de wederpartij:

a. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, voorlopige surseance van betaling verkrijgt, op haar de schuldsaneringsregeling volgens de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen wordt gelegd;

b. komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden;

c. enige uit kracht der Wet of van deze condities op haar rustende verplichting niet nakomt;

d. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen;

e. overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van haar bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van haar bedrijf, hebben wij door het enkel plaatsgrijpen van een der opgesomde omstandigheden het recht, het zij de overeenkomst te ontbinden, dan wel enig bedrag verschuldigd door de wederpartij op grond van de door ons verleende diensten, terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd ons recht op vergoeding van kosten, schades en rente.

 

Artikel 20 - Rente & kosten

1. Indien betaling niet binnen de in het vorig artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente van 1% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.

2. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het met inbegrip van voorgenoemde rente door de wederpartij verschuldigde bedrag.

 

Artikel 21 - Toepasselijk recht

1. Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag of CISG wordt nadrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 22 - Geschillen

1. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslecht door de bevoegde burgerlijke rechter van het arrondissement van Rechtbank Noord-Nederland, tenzij de kantonrechter bevoegd is.


CTA